RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM LEVELS AND WRITING ANXIETY AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİ İLE YAZMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM LEVELS AND WRITING ANXIETY AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS

 
Author : Nilüfer Serin    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1267-1300
DOI Number: :
Cite : Nilüfer Serin , (2023). RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM LEVELS AND WRITING ANXIETY AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1267-1300. Doi: 10.35826/ijetsar.607.
    


Summary

This study was designed to examine the relationship between middle school students' perfectionism levels and their writing anxiety. In line with this objective, the research has been designed in accordance with the relational survey model. The study group of the research consists of a total of 590 middle school students, 298 of whom are female and 292 of whom are male. The students were selected using the simple random sampling method from five different middle schools located in the Ortahisar district of Trabzon province. The data collection instruments utilized in the study comprised a personal information form, the Positive and Negative Perfectionism Scale, and the Writing Anxiety Scale. The data was analyzed using multiple regression, correlation, independent samples t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). The research findings indicate that positive perfectionism and negative perfectionism are significant predictors of writing anxiety. It was observed that there was a low-level negative relationship between positive perfectionism and writing anxiety, while there was a moderate-level positive relationship between negative perfectionism and writing anxiety. Statistically significant differences were found in students' writing anxiety based on their grade levels, while no significant differences were observed based on gender and family income.Keywords

Perfectionism, writing skill, writing anxiety.Abstract

Bu çalışma ortaokul öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile yazma kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırma ilişkisel tarama modeline uygun tasarlanmıştır. Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan 5 farklı ortaokuldan seçkisiz örnekleme yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 298’i kız, 292’si erkek olmak üzere toplam 590 ortaokul öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Yazma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çoklu regresyon, korelasyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucu olumlu mükemmeliyetçilik ile olumsuz mükemmeliyetçiliğin yazma kaygısının önemli yordayıcıları olduğu, olumlu mükemmeliyetçilik ile yazma kaygısı arasında negatif yönlü düşük düzeyde, olumsuz mükemmeliyetçilik ile yazma kaygısı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yazma kaygılarında sınıf düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı bir fark görülürken cinsiyet ve aile gelirine göre anlamlı bir fark görülmemiştir.Keywords

Mükemmeliyetçilik, yazma becerisi, yazma kaygısı.