THE EFFECT OF COACHING SYSTEMS ON OLYMPIC SUCCESS: THE CASE OF THE UNITED STATES AND THE RUSSIAN FEDERATION COACHING EDUCATION SYSTEMS

ANTRENÖRLÜK SİSTEMLERİNİN OLİMPİYAT BAŞARISINA ETKİSİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE RUSYA FEDERASYONU ANTRENÖRLÜK EĞİTİM SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF COACHING SYSTEMS ON OLYMPIC SUCCESS: THE CASE OF THE UNITED STATES AND THE RUSSIAN FEDERATION COACHING EDUCATION SYSTEMS

 
Author : Abdüsselam TURGUT  , Hasan Erdem MUMCU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1040-1069
DOI Number: :
Cite : Abdüsselam TURGUT , Hasan Erdem MUMCU, (2023). THE EFFECT OF COACHING SYSTEMS ON OLYMPIC SUCCESS: THE CASE OF THE UNITED STATES AND THE RUSSIAN FEDERATION COACHING EDUCATION SYSTEMS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1040-1069. Doi: 10.35826/ijetsar.615.
    


Summary

Cold war, II. It is a concept that emerged after World War II. II. The cold war has continued between the United States of America (USA) and the former Soviet Union, now known as the Russian Federation (Russia), from World War II to the present. This struggle was also reflected in the biggest and most important sports organization, the Olympic Games. The Olympics are not just a good arena for athletes to prove their success all over the world and go down in history. By using the Olympics, countries also have an opportunity to prove their superiority against other countries, especially their rivals. The USA and Russia have developed different sports policies to win the cold war in the Olympic arena. One of these policies has been on the coaching education system. The aim of this study is to examine and compare the coaching education systems of the USA and Russia. Document analysis method was used in the study. The word "United States Coaching Education System" was searched in Turkish and English from Google Scholar, EBSCO, ULAKBİM and ResearchGate academic databases. Later, the word "Russian Federation Coaching Education System" was increased in Turkish, English and Russian. Apart from these words, similar words that may be related to this study were also searched in the databases. In addition, the official websites of the institutions of these countries were examined. The information obtained as a result of these examinations constitute the sources of the study. In the USA, the coaching education system is given in three ways. These; are training provided by universities, national sports federations and non-profit organizations. In Russia, coaching education is given in two ways. These; These are the trainings given by universities and national sports federations. Coaching education in the USA is overseen by non-profit organizations. In Russia, the state is the main supervisory mechanism. When the coaching education systems of the two countries are compared, the state is not actively involved in the US education system, while the state in Russia is trying to control and improve the coaching education system by making various legal regulationsKeywords

USA coaching education system, Russian coaching education system, cold war, olympics.Abstract

Soğuk savaş, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan bir kavramdır. II. Dünya Savaşı’ndan günümüzer kadar Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve eski adıyla Sovyetler Birliği, yeni adıyla Rusya Federasyonu (Rusya) arasında soğuk savaş devam etmiştir. Bu mücadele en büyük ve önemli spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları’na da yansımıştır. Olimpiyatlar, yalnızca sporcular için tüm dünya üzerinde başarısını kanıtlamak ve tarihe geçmek için iyi bir arena değildir. Ülkeler de olimpiyatları kullanarak diğer ülkelere, özellikle rakiplerine karşı üstünlüklerini ispatlayacakları bir fırsat elde etmiş olur. ABD ve Rusya soğuk savaşı olimpiyat alanında da kazanmak için farklı spor politikaları geliştirmiştir. Bu politikalardan biride antrenörlük eğitim sistemi üzerine olmuştur. Bu çalışmanın amacı ABD ve Rusya’nın antrenörlük eğitim sistemlerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Çalışmada doküman analiz yöntemi kullanılmıştır. Google Scholar, EBSCO ve ULAKBİM akademik veri tabanlarından “Amerika Birleşik Devletleri Antrenörlük Eğitim Sistemi” kelimesi Türkçe ve İngilizce olarak aratılmıştır. Daha sonra “Rusya Federasyonu Antrenörlük Eğitim Sistemi” kelimesi Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak aratılmıştır. Bu kelimeler dışında bu çalışma ile ilgili olabilecek benzer kelimelerle de veritabanlarında arama yapılmıştır. Ayrıca bu ülkelere ait kurumların resmi internet siteleri incelenmiş. Bu incelemeler sonucu ulaşılan bilgiler çalışmanın kaynaklarını oluşturmaktadır. ABD’de antrenörlük eğitim sistemi üç şekilde verilmektedir. Bunlar; üniversiteler, ulusal spor federasyonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından verilen eğitimlerdir. Rusya da ise antrenörlük eğitimi iki şekilde verilmektedir. Bunlar; üniversiteler ve ulusal spor federasyonları tarafından verilen eğitimlerdir. ABD’de verilen antrenörlük eğitimi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından denetlenmektedir. Rusya’da devlet ana denetleme mekanizmasıdır. İki ülkenin antrenörlük eğitim sistemleri karşılaştırıldığında ABD eğitim sisteminde devlet etkin şekilde yer almamaktayken Rusya’da devlet çeşitli yasal düzenlemeler yaparak antrenörlük eğitim sistemini kontrol etmeye ve geliştirmeye çalışmaktadır.Keywords

ABD antrenörlük eğitim sistemi, Rusya antrenörlük eğitim sistemi, soğuk savaş, olimpiyatlar.