THE EFFECT OF FLIPPED WRITING LESSONS ON WRITING SKILLS AND WRITING SELF-EFFICACY OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TERS YÜZ YAZMA DERSLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA BECERİLERİ VE YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF FLIPPED WRITING LESSONS ON WRITING SKILLS AND WRITING SELF-EFFICACY OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Author : Mustafa Özgün Harmankaya  , Muhammed Eyyüp Sallabaş, Türker Toker  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2621-2648
DOI Number: :
Cite : Mustafa Özgün Harmankaya , Muhammed Eyyüp Sallabaş, Türker Toker, (2023). THE EFFECT OF FLIPPED WRITING LESSONS ON WRITING SKILLS AND WRITING SELF-EFFICACY OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2621-2648. Doi: 10.35826/ijetsar.689.
    


Summary

This study aimed to investigate the impact of flipped learning-based writing on the writing skills and writing self-efficacy of international students learning Turkish as a foreign language. To accomplish this, the study employed a quasi-experimental research design with a pre-test–post-test control model, which is a quantitative research approach. The study group consisted of 28 international students enrolled in the language teaching center of a state university during the 2021-2022 academic year. To constitute the experimental and control groups, a writing skill assessment was administered initially to ensure that both groups had comparable writing skills. Data for the study were collected using the “B1 Writing Test,” the “B1 Level Writing Skill Rubric for Turkish as a Foreign Language Learners,” and the “Writing Skill Self-Efficacy Scale for Foreigners Learning Turkish as a Second Language” in both the pre-test and post-test stages. For the data analysis, we employed dependent-sample t-tests and ANOVA tests for complex measures. The research findings revealed a statistically significant increase in writing achievement and perceptions of writing self-efficacy among students in the experimental group, where writing instruction was based on flipped learning. Moreover, a statistically significant difference was found in favor of the experimental group in the dimensions of organization and content, language and expression, and vocabulary, which are sub-dimensions of writing skill, and in the dimension of expression and form of self-efficacy perception. However, no statistically significant differences were observed between the pre-test and post-test scores of the experimental and control groups in the spelling and grammar dimensions of writing skills and the use of the grammar rules dimension within writing self-efficacy perception.Keywords

Foreign language education, Turkish education, writing skill, flipped learning, self-efficacy in writingAbstract

Bu çalışmada ters yüz öğrenmeye dayalı yazma eğitimi uygulamalarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin yazma becerilerine ve yazma öz yeterliklerine etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada nicel araştırma desenlerinden ön test-son test kontrol modelli yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin dil öğretim merkezinde eğitim görmekte olan 28 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğrencileri deney ve kontrol gruplarına atamak amacıyla yazma becerisi sınavı uygulanmış, yazma başarısı bakımından birbirine denk iki grup oluşturulmuş ve gruplardan biri deney diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda B1 seviyesi boyunca (6 hafta) ters yüz öğrenmeye dayalı yazma eğitimi uygulamaları gerçekleştirilirken kontrol grubu, kurumun mevcut ders işleyiş planına ek olarak deney grubunun desteklendiği ek süre kadar yazma kulübü çalışmaları ile desteklenmiştir. Ön test ve son test uygulamalarında verilerin toplanması için “B1 Yazma Sınavı”, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin B1 Düzeyi Yazma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı” ve “Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde bağımlı örneklem t-testi ve karışık ölçümler için ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ters yüz öğrenmeye dayalı yazma eğitimi uygulanan deney grubundaki öğrencilerin lehine yazma başarıları ile yazma öz yeterlik algılarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca yazma becerisinin alt boyutlarından düzenleme ve içerik, dil ve anlatım, kelime hazinesi boyutlarında; öz yeterlik algısının ise anlatım ve şekil boyutunda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yazma becerisinin yazım ve dil bilgisi boyutu ile yazma öz yeterlik algısının dil bilgisi kurallarını kullanma boyutunda ise deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir. Bu bilgilere dayanarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerileri ve yazma öz yeterlik algılarını geliştirmek için ters yüz öğrenmeye dayalı uygulamaların kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Yabancı dil öğretimi, Türkçe öğretimi, yazma becerisi, ters yüz öğrenme, yazma öz yeterliği