Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Keith BARTON, Indiana University, kcbarton@indiana.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ DILEMMAS ABOUT PROTECTION OF TANGIBLE HERITAGE

 14, Pp,1-30

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK İKİLEMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.286
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem BELDAĞ , Ahmet NALÇACI  
DISCUSSION OF SCHOLARS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF VALUE FROM VARIOUS ASPECTS

 14, Pp,31-63

AKADEMİSYENLERİN DEĞER KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN FARKLI BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.288
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet YILDIZ , Ali TÜRKDOĞAN, Hasan ES  
DEVELOPMENT OF RUBRIC FOR THE EVALUATION OF SEMANTIC FEATURE ANALYSIS CHART IN MATHEMATICS

 14, Pp,64-89

MATEMATİKSEL ANLAM ÇÖZÜMLEME TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK PUANLAMA ANAHTARININ GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.297
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Akif Pamuk  
THE USE OF GEOGRAPHICAL SPACE IN HISTORY TEXTBOOKS

 14, Pp,90-136

TARİH DERS KİTAPLARINDA COĞRAFİ MEKÂNIN KULLANIMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.300
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arcan AYDEMİR  
EFFECT OF INFOGRAPHIC USE ON STUDENT ACHIEVEMENT IN THE “GLOBAL CONNECTIONS” LEARNING DOMAIN IN THE SOCIAL STUDIES COURSE

 14, Pp,137-170

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “KÜRESEL BAĞLANTILAR” ÖĞRENME ALANINDA İNFOGRAFİK KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.138
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

BERNA YÜNER , Fulya Barış PEKMEZCİ  
EXAMINING THE MEDIATOR EFFECT OF PERCEIVED DISCIPLINARY CLIMATE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM MANAGEMENT SELF-EFFICACY AND TIME SPENT ON MAINTAINING DISCIPLINE

 14, Pp,171-199

SINIF YÖNETİMİ ÖZ YETERLİĞİ İLE DİSİPLİNE AYRILAN ZAMAN İLİŞKİSİNDE SINIF DİSİPLİNİ ALGISININ ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.215
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Ece Geç , İbrahim Coşkun  
EFFECTIVINESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAM IN EARLY CHILDHOOD PERIOD APPLIED TO TEACHERS WORKING IN PRESCHOOL EDUCATION INSTUTIONS

 14, Pp,200-246

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE SUNULAN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZEL EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.302
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elif Omca Çobanoğlu , Merve Altuntaş Kuğu, Berna Aydın  
DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' AWARENESS ON GREEN CONSUMPTION CONCEPT

 14, Pp,247-280

YEŞİL TÜKETİM KAVRAMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.315
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed ZİNCİRLİ  
A MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SILENCE, STRESS, AND JOB INVOLVEMENT PERCEPTIONS OF TEACHERS

 14, Pp,281-318

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, STRES VE İŞE DUYULAN İLGİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.310
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Kemal Yöntem , Ömer Özer, Yeliz Kan  
THE EFFECT OF TREE OF LIFE CAREER COUNSELLING PROGRAM ON SECONDARY SCHOOLERS’ CAREER DECISION-MAKING SELF-EFFICACY

 14, Pp,319-348

YAŞAM AĞACI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROGRAMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK KARARI VERME ÖZ YETKİNLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.269
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seçkin Doğaner , Aysel Kızılkaya Namlı  
EXAMINATION OF ACADEMICIANS' JOB SATISFACTION AND VIEWS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT DURING THE DISTANCE EDUCATION PROCESS

 14, Pp,349-396

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.294
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seda Gündüzalp , Zübeyde YARAŞ  
REGARDING THE SCHOOL ADMINISTRATORS’ CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES ABOUT ORGANIZATIONAL CONFLICTS: AN ASSESSMENT ACCORDING TO TEACHER OPINIONS

 14, Pp,397-430

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA DURUMLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.194
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şenol Afacan , Taner TOPALOĞLU  
THE USE OF LEARNING STRATEGIES OF THE MUSIC TEACHER CANDIDATES RECEIVING STRING INSTRUMENTS TRAINING

 14, Pp,431-476

YAYLI ÇALGILAR EĞİTİMİ ALAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.290
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet YILDIZ  
THE IMPLEMENTATIONS OF PHYSICAL EDUCATION COURSE IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL CURRICULUM IN THE REPUBLICAN PERIOD (1923-1973)

 14, Pp,477-519

CUMHURİYET DÖNEMİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMLARINDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMALARI (1923-1973)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.331
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sema ALTUN YALÇIN , Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, M. Said AKAR  
UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION AND PERCEPTIONS OF GOOD LECTURERS IN DISTANCE EDUCATION IN COVID-19 PERIOD

 14, Pp,520-568

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE UZAKTAN EĞİTİMDE İYİ ÖĞRETİM ELEMANI ALGILARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.243
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oruç Ali Uğur  
THE EFFECT OF MINDFUL ATTENTION AWARENESS LEVEL ON DIGITAL LITERACY OF SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS

 14, Pp,569-588

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIĞA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.329
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selçuk TURAN , Bayram Gökbulut  
EXPLORING THE LINK BETWEEN PRINCIPALS VISIONARY LEADERSHIP AND SCHOOL EFFECTIVENESS

 14, Pp,589-623

OKUL MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİĞİ İLE OKUL ETKİLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.320
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tebessüm AYYILDIZ DURHAN , Serkan KURTİPEK  
THE PREDICTIVE EFFECT OF CURIOSITY AND EXPLORATION TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON LEISURE LITERACY

 14, Pp,624-656

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERAK VE KEŞFETME EĞİLİMLERİNİN BOŞ ZAMAN OKURYAZARLIĞINA YORDAYICI ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.309
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba Türk-Kurtça , Ayşin Satan, Esra Bakiler, Mine Sayın  
EXPERIENCES OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT CYBER SEXUAL BULLYING AND VICTIMIZATION

 14, Pp,657-702

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL CİNSEL ZORBALIK VE MAĞDURİYETİNE DAİR DENEYİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.235
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

özge can aran , Yalçın Coşkun  
WHAT DO IMMIGRANT STUDENTS THINK ABOUT THE SCHOOL SYSTEM? ANALYSIS FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

 14, Pp,703-724

GÖÇMEN ÖĞRENCİLER TÜRK OKUL SİSTEMİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN BİR ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.330
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muzaffer ÇATAK , Adem İNCE  
EXAMINING THE CURRENT EVENTS IN THE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS

 14, Pp,725-770

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN GÜNCEL OLAYLARIN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.291
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |